ចែករំលែក
  •  
  •  
  •  

នៅពេលយើងគិតអំពី ជីវិតរបស់មនុស្សជោគជ័យ និងរីករាយក្នុងជីវិត យើងតែងតែឆ្ងល់ថាតើ ពួកគេធ្វើអ្វីខ្លះ ខុសពីមនុស្សធម្មតា ទើបបានជាគេមានថ្ងៃនេះ? តើរាល់ថ្ងៃគេគិតអ្វីខ្លះ? គេធ្វើអ្វីខ្លះទៅ? ចូរអាន ហើយត្រិះរិះនូវចំណុចទាំង ១៥ ខាងក្រោម ដែលវាប្រហែលជាអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងជាងមុន។ 1. ចង់ឈ្នះសត្រូវ អ្នកត្រូវសិក្សាពីសត្រូវរបស់អ្នកឲ្យច្បាស់ 2. ចង់ជោគជ័យ ត្រូវបង្កើតអ្វីដែលថ្មី មិនមែនចំលងគេនោះទេ 3. បើហ៊ានប្រថុយ